Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες καταρτίζονται μεταξύ κρατών, στόχος είναι η αποφυγή της διπλής φορολογίας και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη. Στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται η έκταση του δικαιώματος φορολόγησης για τα συμβαλλόμενα κράτη  σχετικά με τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν / υφίστανται στα συγκεκριμένα κράτη. Για όλες τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας προβλέπονται, κατά βάση, οι ακόλουθες αρχές:

Η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με διάφορες χώρες. Ακολούθως θέτουμε ενδεικτικά τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί με τη Γερμανία και την Αυστρία.