Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Το υποκατάστημα ξένης εταιρείας στην Ελλάδα

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο άρθρο 50 του ν. 2190/20 και στα άρ. 57-58 του Ν. 3190/55, σύμφωνα με τα οποία, προκειμένου για την ίδρυση υποκαταστήματος ξένης εταιρίας στην Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί ένας ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου από την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται το υποκατάστημα, καθώς και να υποβληθεί αίτηση για την ίδρυση υποκαταστήματος. Τα έγγραφα που απαιτούνται για αυτό είναι οι εξής:

Φορολογικό μητρώο του υποκαταστήματος ξένης εταιρίας

Στην Ελλάδα το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας λαμβάνει ένα χωριστό αριθμό φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αρχίσει επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ξένες ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Στην τροποποίηση του σχετικού νόμου τον Απρίλιο του 2010, η ελληνική νομοθεσία έχει εισαγάγει ετήσιο φόρο 15{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} επί των ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για υπεράκτιες εταιρείες. Αυτό συνέβη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εφόσον η ιδιοκτησία ανήκει σε υπεράκτιες εταιρείες, καθώς στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρείας δεν φορολογείτο στην Ελλάδα για τα περιουσιακά στοιχεία και τα εξ αυτών έσοδα. Ως αποτέλεσμα του υψηλού φόρου που θεσπίστηκε στην ιδιοκτησία των υπεράκτιων εταιριών, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ικανοποιητικό για την αποφυγή καταβολής φόρου.