Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Εταιρικές μορφές στην ΕλλάδαΠρο της ίδρυσης μίας επιχείρησης στην Ελλάδα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη εταιρική μορφή. Η ατομική επιχείρηση θα πρέπει να αποκλείεται εξαρχής, εφόσον στόχος είναι μία ένωση με διεθνή χαρακτήρα.
Οι παρακάτω πληροφορίες των εταιρικών τύπων στην Ελλάδα χρησιμεύουν ως οδηγός και δίδουν μία γενική εικόνα για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μίας εταιρίας. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγυήσεις πληρότητας και ακρίβειας.
Σημειώνεται ότι αφιερώνεται ξεχωριστό κομμάτι στον εταιρικό τύπο ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Ελλάδα.

Ανώνυμη εταιρία (A.E.)

Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας πρέπει να συνεταιρισθούν δύο άτομα, μετά την πρόσφατη όμως τροποποίηση του νόμου και ένα άτομο μπορεί να ιδρύσει ανώνυμη εταιρία. Για το ύψος της συμμετοχής δεν υπάρχει δεσμευτική διάταξη.
Οι ιδρυτές της ανώνυμης ετιαρίας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση μίας ανώνυμης εταιρίας μπορεί να επιτραπεί με άδεια του δικαστηρίου.
Από τις 01.01.2002 επιβάλλεται η Α.Ε. να έχει κατά την ίδρυσή της κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλει ο νόμος σημαντικά μεγαλύτερο κεφάλαιο, όπως π.χ. σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής εταιριών σύμφωνα με το ν.δ. 1297/1972 και τον ν. 2166/1993, που επιβάλλουν μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα είναι:

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 3190/1944, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι μία εμπορική εταιρία, ακόμη και όταν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Ωστόσο αποκλείεται η άσκηση κάποιων δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές και διάφορες χρηματοοικονομικές εργασίες, leasing, δραστηριότητες του αθλητικού τομέα κλπ.)
Με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου ελάχιστο αναγκαίο κεφάλαιο είναι το ποσό των 4.500 ευρώ για την ίδρυση Ε.Π.Ε. Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού (άρ. 4 παρ. 1 ν. 3190/1955), το δε ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου.
Σύμφωνα με το άρ. 43α του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρ. 2 του π.δ. P.D. 279/1993, μπορεί και ένα πρόσωπο να ιδρύσει (μονοπρόσωπη) Ε.Π.Ε., καθώς και μία ήδη ιδρυμένη Ε.Π.Ε. να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι άκρυη ωστόσο, όταν ο ιδρυτής εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) συμμετέχει ως εταίρος σε μία άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή όταν μία μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε με αποκλειστική εταίρο μία άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Σημαντικά στοιχεία της Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα:

Ετερόρρυθμη εταιρία (E.E.)

Για την ίδρυση μίας ετερόρρυθμης εταιρίας πρέπει να συνεταιρισθούν τουλάχιστον δύο άτομα, ή, κατά την διατύπωση του νόμου, να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό (άρ. 741 ΑΚ)
Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρίας επιτρέπεται μόνο με άδεια του δικαστηρίου.
Σημαντικά χαρακτηριστικά της ετερόρρυθμης εταιρίας στην Ελλάδα:
Μη πρόβλεψη αναγκαίου ελαχίστου κεφαλαίου
Ύπαρξη ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταίρων. Οι ομόρρυθμοι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις, οι δε ετερόρρυθμοι μόνο περιορισμένα μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στην εταιρία.
Η ετερόρρυθμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί και με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.)

Για την ίδρυση μίας ομόρρυθμης εταιρίας πρέπει να συνεταιρισθούν τουλάχιστον δύο πρόσωπα, , ή, κατά την διατύπωση του νόμου, να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό (άρ. 741 ΑΚ). Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρίας μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρίας επιτρέπεται μόνο με άδεια του δικαστηρίου.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ομόρρυθμης εταιρίας:

Η ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ στην Ελλάδα

Πέραν των εταιρικών τύπων που αναφέρθηκαν στο άρθρο Εταιρικές μορφές στην Ελλάδα υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο και η μορφή της γνωστής από την Γερμανία ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τα ακόλουθα περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά καθώς και κάποια σενάρια ίδρυση και διαμόρφωσης της ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Ελλάδα. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγυήσεις πληρότητας και ακρίβειας

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr