Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Επιδότηση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τον N. 3468/27.06.2006Με το νόμο 3468 της 27.06.2006 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2001/177/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την επιδότηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όπως δείχνει η ακόλουθη σύντομη ανάλυση, προβλέπει ο νόμος 3468/2006 ενδιαφέρουσες επιδοτήσεις για συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρυθμίζει, στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων την διαδικασία αδειοδότησης, τους όρους για την παραγωγή και για την πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

1. Τιμές πώλησης ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στο άρ. 13 του ν. 3468/2006 προβλέφθηκαν οι τιμές για την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (ΑΠΕ) ή μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή υβριδικούς σταθμούς, οι οποίες υπολογιζόνται σε ευρώ ανά MWh (μεγαβατώρα) ισχύος, αναλόγως της σύνδεσης στο σύστημα (δίκτυο) από ξηράς ή από νησιά. Παρατίθεται η σχετική ταμπέλα:

Είδος και πηγή της παραγωγής ενέργειας

Τιμή ενέργειας (EUR/MWh)

Συνδεδεμένα στο δίκτυο

Μη διασυνδεδεμένα Νησιά

α)Αιολική ενέργεια

73

84,6

β)Αιολική ενέργεια από θαλάσσια αιολικά πάρκα

90

γ)Υδροηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από μικρές μονάδες μέχρι 15 MW

73

84,6

δ)Ηλιακή ενέργεια, που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάρκα με εγκατεστημένη απόδοση  > / = εκατό (100) kWpeak  επί ακινήτων που βρίσκονται στην κυριότητα ή στην νομή ή σε όμορα ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη ή νόμιμου κατόχου

450

500

ε)Ηλιακή ενέργεια, που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάρκα με εγκατεστημένη απόδοση πάνω από (100) kWpeak

400

450

στ)Ηλιακή ενέργεια, που παράγεται από μονάδες με τεχνολογία άλλη από φωτοβολταϊκά, με εγκατεστημένη απόδοση μέχρι και πέντε (5) Mw

250

270

ζ)Ηλιακή ενέργεια, που παράγεται από μονάδες με τεχνολογία άλλη από φωτοβολταϊκά, με εγκατεστημένη απόδοση πάνω από πέντε (5) Mw

230

250

η)Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή, από αέρια

73

84,6

θ)Από λοιπές πηγές ΑΠΕ

73

84,6

ι)ΣΗΘΥΑ

73

84,6

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.

Ειδικά, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο χαμηλής τάσης, γίνεται κάθε τέσσερις (4) μήνες.

2. Επιδότηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καταρτίζεται από τη Ρ.Α.Ε. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Το Πρόγραμμα αυτό, του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησής του αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 31.12.2020, αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα, απευθείας ή μέσω Δικτύου και συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε., η ισχύς των 200 MWpeak, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιμερίζεται στα Αυτόνομα Ηλεκτρικά Συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με βάση τις δυνατότητες του κάθε Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, η διαδικασία σύνδεσης των σταθμών αυτών, η διαπίστωση της λήξης του Προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορούν τη λειτουργία των
σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ο υπολογισμός της τιμής για την ενέργεια, που παράγεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης από φωτοβολταϊκά πάρκα με σύνδεση στο δίκτυο ή από διασυνδεδεμένα νησιά, γίνεται με βάση την παραπάνω ταμπέλα του άρθρου 13. Μετά την έναρξη του προγράμματος αυτού μπορούν οι τιμές αυτές να τροποποιηθούν στο πλαίσιο των σκοπών του προγράμματος και ανάλογης γνώμης της ΡΑΕ, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. ’δεια για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Προϋπόθεση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΕ είναι ή λήψη άδειας παραγωγής. Η άδεια αυτή δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΕ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόμου.

4. Διαδικασία αδειοδότησης

Γα την έκδοση άδειας παραγωγής (όπως και για την τροποποίηση) πρέπει να υποβληθεί αίτηση με συγκεκριμένα δικαιολογητικά στη ΡΑΕ. Με επιμέλεια του αιτούντος υποβάλλεται αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που κατατέθηκε στην ΡΑΕ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με την απόφαση που εκδίδεται εξετάζονται τα στοιχεία της αίτησης και η γνώμη της ΡΑΕ, καθώς και οσαδήποτε στοιχεία έχουν δημοσιευθεί από την ΡΑΕ στο ίντερνετ ή με κάποιον άλλο τρόπο. Η γνώμη της ΡΑΕ συνοδεύεται από έκθεση, η οποία πιστοποιεί την συνδρομή των σχετικών κριτηρίων.

5. ’δεια λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της Α` Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β`
Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160 Α`), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του ανωτέρω διαστήματος,
ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της άδειας. Η πράξη αυτή με όλον τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.

6. Σύμβαση αγοράς ρεύματος σύμφωνα με το άρθρο 12

Για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, περιλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3468/2006, ο Διαχειριστής του Συστήματος, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου ή ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, υποχρεούνται να συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον κάτοχο της άδειας παραγωγής της.

Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα (10), επιπλέον, έτη, μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική άδεια παραγωγής.

7. Έκδοση εγγυήσεων προέλευσης – φορείς έκδοσης και ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16

Η προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις σταθμών που λειτουργούν νόμιμα και χρησιμοποιούν Α.Π.Ε., αποδεικνύεται από τους παραγωγούς της αποκλειστικά και μόνο με τις Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται από τους φορείς οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 16. Οι εγγυήσεις αυτές προσδιορίζουν την πηγή από την οποία παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και αναφέρουν την ημερομηνία και τον τόπο παραγωγής της και, στις περιπτώσεις των υδροηλεκτρικών σταθμών, την ισχύ των σταθμών αυτών. Ως Φορείς Εκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ορίζονται:

Διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Μετά την έκδοση του ν. 3468/06 και τη δημοσίευση διαφόρων σχετικών υπουργικών αποφάσεων έχει αλλάξει η διαδικασία για την αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ελλάδα.
Ακολούθως παραθέτουμε μία συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημαντική παράμετρος για την εκάστοτε διαδικασία είναι η απόδοση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

1. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη απόδοση κάτω από 20 KWp

Δεν απαιτείταιΑπαιτείται
’δεια παραγωγής
’δεια εγκατάστασης
’δεια λειτουργίας
Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εκτός αν πρόκειται για σταθμούς που βρίσκονται σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με κορεσμό δικτύου, κάτι που πρέπει να ελέγχεται από την ΡΑΕ
’δεια πολεοδομίας
’δεια περιβαλλοντικών όρων, εφόσον το σύστημα δεν εγκαθίσταται σε περιοχές της NATURA 2000, εθνικούς δρυμούς, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ,
Σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ

 2. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη απόδοση από 20 έως 150 kWp

Δεν απαιτείταιΑπαιτείται
’δεια παραγωγής
’δεια εγκατάστασης
’δεια λειτουργίας
’δεια πολεοδομίας
Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
’δεια περιβαλλοντικών όρων
Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ,
Σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ

3. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη απόδοση πάνω από 150 kWp

Δεν απαιτείταιΑπαιτείται
’δεια πολεοδομίας
Δεν υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης πολεοδομικής άδειας για τις κατασκευές και για τα κτίρια για την εγκατάσταση των τμημάτων ελέγχου και των μετασχηματιστών
’δεια παραγωγής
’δεια εγκατάστασης
’δεια λειτουργίας
Genehmigung umweltrelevanter Bedingungen
’δεια περιβαλλοντικών όρων
Σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ

Συντομογραφίες:

Χρήσιμες πληροφορίες

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr