Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Επιδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 3299/2004Σκοπός του νέου νόμου για τις επιδοτήσεις 3299/2004 είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού η «ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης. Ανάλογα με το είδος και την έκταση μίας επένδυσης, χορηγούνται κρατικές επιδοτήσεις, απαλλαγές από φόρους, ενισχύσεις για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ένα σημαντικό τμήμα του ν. 3299/2004 αφορά την παραγωγή και χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Περαιτέρω επιχειρήματα για επενδύσεις στον ελληνικό χώρο παρέχει – κυρίως στον χώρο της ηλιακής (φωτοβολταϊκά κλπ.) και αιολικής ενέργειας (ανεμογεννήτριες) προσφέρει ο νόμος 3468/2006 σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, που εγγυάται μακροπρόθεσμα ελάχιστες, κερδοφόρες τιμές για την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα παρακάτω τμήματα του νόμου3299/2004 αφορούν τις επιδοτούμενες περιοχές και την έκταση των επιδοτήσεων για τις επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο νόμος 3299/2004

Απόσπασμα εκ των άρθρων 2 και 4
’ρθρο 2: Διαίρεση της επικράτειας – περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

Διαίρεση της Επικράτειας

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επικράτεια
κατανέμεται σε τρεις περιοχές ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α`.

Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών
Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που
εντάσσονται στην Περιοχή Β`.

ΠΕΡΙΟΧΗ Β`.

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νομούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων,
Δωδεκανήσου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
(Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), τους Νομούς της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, φλώρινας, Καστοριάς),
καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (φθιώτιδας, φωκίδας,
Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας).

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ`.

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου), τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου (’ρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νομούς της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).”
Σχ Investitionsplane zur Erzeugung von Elektrizitat aus regenerativen Energiequellen, insbesondere aus Wind-, Sonnen- und Wasserkraft, Geothermik und Bio-Masse, unabhangig von der installierten Leistung, sowie Investitionsplane zur parallelen Erzeugung von Elektrizitat und Warme fallen unter die Investitionen der Kategorie 4.

’ρθρο 4: Παρεχόμενες ενισχύσεις

1 .α. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται κατά περιοχή και κατηγορία οι ακόλουθες ενισχύσεις:

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού στην κατηγορία 1 περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 3, 4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και στην κατηγορία 2 περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες κατηγορίες 1 και 2.

Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης:

Περιοχή Α`

Περιοχή Β` – Κατηγορία 1 – 30{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}

Περιοχή Γ`

Ή εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή

Περιοχή Α`

Περιοχή Β`

Περιοχή Γ`

Η εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή

Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών θα είναι ίσο με το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα ορισθέντα ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ` και δ` της ιδίας παραγράφου.
β. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις της περίπτωσης α`, αναγόμενες σε ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης, δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
γ. Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
δ. Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ` και δ` της προηγούμενης παραγράφου για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε Περιφέρειες, Νομούς ή τμήματα αυτών, ανά είδος επενδυτικού σχεδίου, βάσει των κριτηρίων του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.), του ποσοστού ανεργίας και της γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να μετατάσσονται κατηγορίας τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

3. Ενισχύσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων
α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ως “Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο” νοείται επένδυση “της παραγράφου 1 του άρθρου 3″ του παρόντος, με ενισχυόμενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
β. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχυόμενων δαπανών θα λαμβάνεται υπόψη η υλοποίηση για περίοδο τριών (3) ετών, σε μία εγκατάσταση, εκ μέρους μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνδυαζόμενων κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο.
γ. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου αυτής δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
δ. Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ το ανώτατο χορηγούμενο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:
ί. για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
Ν. για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,
iii. για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2} του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

4. Οι ανωτέρω ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή με οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η εν λόγω σώρευση θα είχε ως αποτέλεσμα η ένταση της ενίσχυσης να υπερβεί την ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισμός.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ίχ) της περίπτωσης δ` και των υποπεριπτώσεων (νί), (νϋ), (viii), (ίχ), (χ) και (χι) της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.

6. Για τα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 3 του άρθρου 3, που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία.”

7. Στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού για να ενισχυθούν με το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και θα υλοποιήσουν στην Περιοχή Α` επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων “iii και viii” της περίπτωσης δ` και της υποπερίπτωσης “ίν” της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται κατ` εξαίρεση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης 30{15f521f44c6b48730ff250e5d8fe285a2032dd99f95a49021058b1f2ce6a13b2}.

’ρθρο για την τροποποίηση του ν. 3299/2004

Σε επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάχθηκαν στον ν. 3299/2004, ήταν απαγορευμένο, μέχρι και την πάροδο 5 ετών από την δημοσίευση της απόφασης για την ολοκλήρωση και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης σχετικά με τους εταίρους ή τα εταιρικά μερίδια. Αυτό προέκυπτε εκ του άρ. 10 παρ. 1 του ν. 3299/2004. Η προηγούμενη ρύθμιση του άρ. 10 παρ. 1 άλλαξε ωστόσο με το άρ. 37 παρ. 9 του ν. 3522/2006, και περαιτέρω με το άρ. 7 παρ. 5 του ν. 3631/2008. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί να αλλάξει πλέον η εταιρική σύνθεση, αλλά θα πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς ανάγκη εγκρίσεως. Θα πρέπει να προσεχθεί ωστόσο ότι κατά την αλλαγή στην εταιρική σύνθεση δεν πρέπει να αλλάζει το μέγεθος της επιχείρησης. Αν προκύψει ότι κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι ο φορέας δεν αποτελεί πλέον – λόγω κάποιας αλλαγής εταιρικής σύνθεσης – μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση, κατά την έννοια του ν. 3299/2004, μειώνεται το ποσό της επιδότησης αναλόγως. Ακολούθως δίδεται σε επιχειρήσεις λόγω των αλλαγών αυτών η δυνατότητα να μεταβιβάζουν οποτεδήποτε τα μερίδιά τους ή ακόμη και ολόκληρη την επιχείρηση, ακόμη και όταν οι αιτήσεις για επιδότηση έχουν ήδη κατατεθεί.

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr