Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Περιορισμοί στην αγορά ακινήτων

Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπονται διάφοροι περιορισμοί για την απόκτηση ακίνητων, όπως για παράδειγμα: