Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Απάτη

Απάτη τελεί όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων.

Πλαίσιο ποινής:

Συνήθεις μορφές απάτης συνιστούν: η πιστωτική απάτη, η απάτη με υπολογιστή, η ασφαλιστική απάτη, η απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, η απάτη σχετικά με επιδοτήσεις κ.λπ.