Δικηγορική Εταιρεία KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες

Ανώνυμη ΕταιρείαΗ εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρίας έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως η μη ευθύνη των εταίρων και η υψηλή ελαστικότητα στην είσοδο και έξοδο εταίρων και την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Επίσης κάποιοι νόμοι προβλέπουν την επιδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων μόνο με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας.
Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας παλαιότερα απαιτούνταν τουλάχιστον δύο ιδρυτές εταίροι, πλέον είναι δυνατή και η ίδρυση μονομετοχικής ανώνυμης εταιρίας. Για το ύψος της συμμετοχής εκάστου μετόχου δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός.

Ιδρυτές της ΑΕ μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρ. 127 ΑΚ). Η συμμετοχή ανηλίκων στην ΑΕ μπορεί να επιτραπεί με άδεια του δικαστηρίου.

Από τις 01.01.2002 επιβάλλεται η Α.Ε. να έχει κατά την ίδρυσή της κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλει ο νόμος σημαντικά μεγαλύτερο κεφάλαιο, όπως π.χ. σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής εταιριών σύμφωνα με το ν.δ. 1297/1972 και τον ν. 2166/1993, που επιβάλλουν μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Σχετικά με τον καθορισμό του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το κεφάλαιο στοχεύει στην κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας, άρα πρέπει να είναι επαρκές για να τις καλύψει αρχικά.

Σε περίπτωση που κατά την σύνταξη του πρώτου ισολογισμού της εταιρίας απωλεσθούν τα 9/10 του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά με την λύση της εταιρίας. Η μείωση πάντως του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί γεγονός που δυνατόν να βλάψει την φήμη της. Δεν υφίστανται ιδιαίτερες ρυθμίσεις σχετικά με την επωνυμία. Πρέπει να προσεχθεί ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ίδιας επωνυμίας με μία άλλη εταιρία, κάτι που ελέγχεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της. Σχετικά με τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει η εταιρία, η έρευνα και η καταχώρηση μπορεί να γίνει στο μητρώο σημάτων.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα είναι:

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr