Αναγκαστική εκτέλεση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η διεκδίκηση απαιτήσεων και η αναγκαστική εκτέλεση στην Γερμανία και την Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρίας. Η δικηγορική εταιρία εξυπηρετεί τακτικά Έλληνες πελάτες με απαιτήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή το αντίθετο, και λόγω της εγκατάστασής της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Γερμανία, είναι εις θέσιν να παρέχει τον καλύτερο δυνατό τρόπο διεκδίκησης των σχετικών απαιτήσεων. Η απόφαση για την κατάθεση αγωγής ή αίτησης διαταγής πληρωμής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό επιλέγεται με βάση κάποια οικονομικά κριτήρια, όπως η διάρκεια και τα έξοδα της διαδικασίας, διάφορες εθνικές ιδιαιτερότητες, κριτήρια ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, κ.α.
Οι ακόλουθες σύντομες πληροφορίες για την αναγνώριση και εκτέλεση τίτλων στη Γερμανία δίδονται χωρίς εγγυήσεις πληρότητας, και έχουν σκοπό να δείξουν το αντικείμενο της δραστηριότητας της δικηγορικής εταιρίας.

Αναγνώριση και εκτέλεση
Η αναγνώριση και εκτέλεση ελληνικών δικαστικών αποφάσεων στην Γερμανία ρυθμίζεται από:

 • Την Ελληνογερμανική Σύμβαση της 4ης Νοεμβρίου 1961
 • Την σύμβαση των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968
 • Τον κανονισμό 44/2001/ΕΚ, που ισχύει από τις 01.03.2002
 • Τον κανονισμό 805/2004/ΕΚ

Η Ελληνογερμανική Σύμβαση καθώς και η Σύμβαση των Βρυξελλών έχουν περιοριστεί στην εφαρμογή τους πρακτικά από τον κανονισμό 44/2001 αλλά και τον νεότερο 805/2004. Η πρώτη ωστόσο έχει ακόμη σημασία για την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα των φυσικών προσώπων, την προσωπική και περιουσιακή κατάσταση των συζύγων καθώς και το κληρονομικό δίκαιο, θέματα που αποκλείονται από το αντικείμενο της Σύμβασης των Βρυξελλών και του κανονισμού 44/2001.

Εκτελεστότητα στην Γερμανία
Σύμφωνα με τον κανονισμό 44/2001 εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στην Ελλάδα και είναι εκτελεστές εδώ, εφόσον αναγνωριστούν ως εκτελεστές από γερμανικό δικαστήριο (άρ. 38). Το ίδιο ισχύει και για τα δημόσια έγγραφα όπως και για τους δικαστικούς συμβιβασμούς. Ο κανονισμός ωστόσο 44/2001 δεν εφαρμόζεται για όσα θέματα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και για την κοινωνική ασφάλιση, τις πτωχεύσεις, καθώς και για αποφάσεις διαιτητικών δικαστηρίων (άρ. 1).
Η αίτηση για την αναγνώριση της εκτελεστότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις γερμανικές δικονομικές διατάξεις και να υποβληθεί από Γερμανό δικηγόρο στο γερμανικό δικαστήριο, ειδικότερα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αντιδίκου. Σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού πρέπει να προσκομιστούν:

 • Η απόφαση που είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, επικυρωμένη
 • Βεβαίωση σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού, που εκδίδεται από το ελληνικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Αναγνώριση της εκτελεστότητας στην Γερμανία
Το γερμανικό δικαστήριο δεν μπορεί να ελέγξει την ουσία της απόφαση σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Εφόσον η αίτηση στηρίζεται σε δημόσια έγγραφα, ο έλεγχος αφορά μόνο την νόμιμη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο παραχώρηση των απογράφων.

Η αναγνώριση μπορεί να μην γίνει δεκτή μόνο όταν:

 • η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στην δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης
 • το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης δεν έχει επιδοθεί στον εναγόμενο που ερημοδίκησε, έγκαιρα ώστε να μπορεί να αμυνθεί
 • είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος αναγνώρισης
 • είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε προγενέστερα μεταξύ των ίδιων διαδίκων με το ίδιο αντικείμενο και αιτία σε άλλο κράτος

Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει το γερμανικό δικαστήριο να προβεί στην αναγνώριση της απόφασης χωρίς καθυστέρηση και χωρίς ακρόαση του αντιδίκου, ωστόσο ο τελευταίος μπορεί εντός ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης να καταθέσει προσφυγή.
Κατά της άρνησης για την αναγνώριση της εκτελεστότητας μπορεί ο ενάγων να καταθέσει ένδικο μέσο στο ανώτερο δικαστήριο (άρ. 43 του κανονισμού).

Ο κανονισμός 805/2004
Με τον κανονισμό 805/2004 επήλθε σημαντική επιτάχυνση κάποιων υποθέσεων εκτέλεσης μεταξύ των κρατών μελών. Ειδικότερα, με βάση τον κανονισμό αυτόν μπορεί να γίνει εκτέλεση απευθείας σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης της εκτελεστότητας. Προϋπόθεση όμως υπαγωγής ενός τίτλου στον κανονισμό αυτόν και στην σύντομη διαδικασία που προβλέπει είναι να πρόκεται για αξίωση “μη αμφισβητούμενη”. Τέτοια είναι εάν:

 • την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας, ή
 • ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές απαιτήσεις του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ή
 • ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης ή των πραγματικών περιστατικών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, ή
 • την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δημόσιο έγγραφο.
  Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ένας τίτλος που εκδίδεται στην Ελλάδα μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τα αρμόδια όργανα σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ούτως ώστε η διαδικασία επιταχύνεται σημαντικά.

Η εκτέλεση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην πράξη
Με δεδομένη την διαδικασία που απαιτείται αλλά και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων εκάστης χώρας, είναι απαραίτητη η συνεργασία με κάποιον δικηγόρο, προκειμένου να γίνει η έρευνα των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός έχει επαρκή περιουσία και ότι μπορεί να γίνει εκτέλεση σε ρεαλιστική βάση.

Πηγή: ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
www.rechtsanwalt.gr